Privacyreglement Zwols Vocaal Ensemble conform de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Gebruikt worden de volgende persoonsgegevens
– (evt.) titulatuur, naam, adres, woonplaats, mailadres
– gezonden mails geopend/aangeklikt/niet geopend
– datum aanvang en einde lidmaatschap
– datum aanvang, verlenging en einde donateurschap /vriend van het koor
– datum aanvang, verlenging en einde van sponsorschap
– datum aanvang, verlenging en einde toezending nieuwsbrief per mail aan derden, niet zijnde donateurs of sponsoren
– deelname of inschrijving voor activiteiten van organisatie
– indien er betaald moet worden: al dan niet betaald en welk bedrag

Doel van de gegevens
– het voeren van de leden-, donateurs- en sponsoradministratie
– het in rekening brengen van de contributie, (toegezegde) donatie of gift/sponsorbijdrage
– het sturen van post aan donateurs of sponsoren
– het sturen van mailberichten of nieuwsbrieven via mail aan donateurs of sponsoren
– het bepalen van de effectiviteit van het bereiken van de donateurs of sponsoren
– het lokaliseren van foute of vervallen emailadressen

Verstrekken gegevens van leden
De vereniging verstrekt geen ledengegevens aan derden.

Privacyverklaring van leden inzake gebruik van foto’s/beelden van kooroptredens
Leden vullen tevens een privacyverklaring in waarin zij aangeven of foto’s/beelden van kooroptredens van het ZVE mogen worden gepubliceerd via de volgende kanalen: de website van het ZVE; de Facebookpagina van het ZVE; het cd-boekje van uit te brengen cd’s; het tekst-/informatieboekje c.q. programma dat wordt uitgedeeld tijdens concerten​

Verstrekken gegevens aan donateurs/vrienden, sponsoren of derden
De gegevens worden niet aan andere donateurs/vrienden of sponsoren verstrekt en ook niet aan derden, tenzij het gaat om wettelijke verplichtingen en in dit geval alleen op een schriftelijk aanvraag en met gerechtvaardigde reden.

Herkomst van de gegevens
De gegevens zijn verstrekt door de leden, donateurs/vrienden of sponsoren zelf, via aanmelding, melding van wijziging door henzelf of door nabestaanden in geval van overlijden. Hetzelfde geldt voor abonnees voor mails en nieuwsbrief via mail.

Bewaren van gegevens
Persoonsgegevens van leden worden bewaard zolang zij lid zijn van de vereniging ZVE. Persoonsgegevens van donateurs/vrienden en (vertegenwoordigers van) sponsoren worden bewaard gedurende de periode van het donateurschap resp. de betrokkenheid als sponsor.

Persoonsgegevens van abonnees van mails en nieuwsbrieven per mail worden bewaard zolang de abonnees deze ontvangen. Indien deze verzending op het verzoek van abonnees of door onszelf wordt beëindigd, worden de gegevens na afloop van 1 jaar na het jaar waarin de verzending is beëindigd, verwijderd.

Privacyverklaring
Op elke uiting wordt een aanduiding gegeven dat een privacyverklaring in te zien is op de website van de organisatie, hoe die te bereiken is en welke gegevensverwerking plaatsvindt.

Het Zwols Vocaal Ensemble laat geen gegevens verwerken door derden: het ZVE verricht zelf zijn administratie.

Zwolle, november 2021